İslam, İktisat, Ordu ve Reform

İslam, İktisat, Ordu ve Reform Deniz T. Kılınçoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Deniz T. Kılınçoğlu, İslâm, İktisat, Ordu ve Reform isimli bu çalışmasında, Osmanlı İmparatorluğu’nda kaleme alınmış ilk modern iktisat eseri olan Risâle-i Tedbîr-i ‘Umrân-ı Mülkî’yi tarihsel ve düşünsel bağlamı içinde ele alıyor. Kitabın ilk kısmında, Risâle üzerine kapsamlı bir Devamı…

İslam ve Öteki

İslam ve Öteki Cafer Sadık Yaran Rağbet Yayınları 20. yüzyılın ilk yarısında gelişen kitle araçlarının global bir köye döndürdüğü dünyamızda; dinlerarası diyalog çalışmalarında ve ötekine dinsel bakış konusundaki tartışmalara kayıtsız kalmak sadece din bilimciler ve entellektüeller için değil etrafında olan bitenlerden haberdar olmak isteyen sıradan bir insan için bile mümkün Devamı…

İslam Siyaset Düşüncesi

İslam Siyaset Düşüncesi Abdullah Taha İmamoğlu Nobel Akademik Yayıncılık İnsanın mahiyetini tanımlamaya yönelik çok sayıda girişim bulun­maktadır. Bu girişimler içerisinde en yaygın ve üzerinde neredeyse uzlaşılmış olanı, insanın siyasi bir canlı olduğudur. İnsan bir top­luluk içerisinde yaşayan, bir topluluk içerisinde kendisini anlam­landıran ve kuran bir varlıktır. Ancak insanların bu zorunlu Devamı…

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi Murat Demirkol Bilimsel Araştırma Yayınları İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi kitabı, İslam’ın ana kaynakları yanında İslam düşünce tarihindeki ilmî ve fikrî birikim de dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada Müslüman filozofların öncülük ettikleri ahlak düşüncesi esas alınmakla birlikte ahlak felsefesinin temel problemleri, ahlak üzerine yazan filozofların Devamı…

İslam Ülkelerinde Buluşlar

İslam Ülkelerinde Buluşlar Ahmed Djebbar Bilge Kültür Sanat İslâm bilimlerinin altın çağına hizmet etmiş olan Hâzinî, İbnü’l-Heysem, İbnü’n-Nefis, Câbir… ve daha niceleri, en önemli bilimsel ve teknik buluşlarca çok verimli olan bir dönemin heyecan ve zenginliğini öğrencileriyle birlikte yaşamak isteyen öğretmenlere bir ziyarette bulunuyorlar. Birbirlerini ayıran yüzyıllara rağmen merak ve Devamı…

İslam Dünyası’nın Jeopolitiği

İslam Dünyası’nın Jeopolitiği Ramazan Özey Pegem A Yayıncılık – Akademik Kitaplar Dünyayı yönetme sanatı olarak bilinen jeopolitik, bugün için Hristiyan ve Yahudi Dünyası’nın lehine çalışmaktadır. İslam dünyası, Osmanlı Yüce Devleti’nin yıkılmasıyla beraber başsız kalmış ve toptan Hristiyan ve Yahudi Dünyası tarafından sömürgeleştirilmiştir. Siyasi bir terim olarak İslam Dünyası, Müslümanların çoğunlukta Devamı…

İslam’da Adalet Kavramı

İslam’da Adalet Kavramı Macid Hadduri Ekin Yayınları İslam’da Adalet Kavramı Kitabı Hakkında Kısa Kısa İslam’da Adalet Kavramı kitabı, yazar Macid Hadduri tarafından kaleme alınmıştır. 2018 tarihli eser Ekin Yayınları tarafından yayımlanmıştır.  Bu edebi eseri sizlere tanıtıyoruz. İslam’da Adalet Kavramı Kitabı Tanıtım Yazısı Bu eserde Profesör Hadduri, hukuk ve siyasetle olan Devamı…

İslam Hukuk Usulünde Mecaz

İslam Hukuk Usulünde Mecaz İsmetullah Sami Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Mecazın dilde ve dindeki varlığı İslam ilimleri tarihi boyunca hep tartışılagelmiştir. Tartışmanın bir tarafında, mezhebi görüşlerini savunmak için mecazı araç olarak kullandıklarını ifade etmekte bir beis görmeyen Mu‘tezilî bilginler bulunurken diğer tarafta ise Kur’ân ve Sünnetin mefhumunu korumak kaygısıyla Devamı…

İslam İnanç Esasları (Akaid)

İslam İnanç Esasları (Akaid) Murat Serdar Kimlik Yayınları Elinizde bulunan bu çalışma başta Kur’an ve sünnet olmak üzere başlangıcından günümüze kadar bu alanda yazılan eserler ışığında İslam dininin inanç esaslarını teorik düzlemde ele alarak neye, niçin, nasıl inanılması gerektiğini ortaya koymaya çalışmıştır. Bunun için de kullanılan dil ve üslubun hemen Devamı…